ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา นางปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา และนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประชุมผู้ปกครองและเยาวชนที่จะเข้าเรียนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ โดยนางปรีดา ดีโยธา กล่าวว่าศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาได้พิจารณาคัดกรองเด็กและเยาวชนที่มีความพร้อมให้มีโอกาสทางการศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเด็กและผู้ปกครองในการสร้างอนาคต เด็กและเยาวชนที่ได้รับการพิจารณาคัดกรองนับเป็นรุ่นที่2ทึ่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคม

ทางด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวด้วยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีความพร้อมที่จะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยเข้าไปศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) การเรียนจะมุ่งเน้นหลักวิชาการและการฝึกปฏิบัติงานจริง มีการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้เป็นคนดี นอกจากนี้นักเรียนยังมีรายได้จากการฝึกปฏิบัติงานอีกด้วย และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานทำ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว โครงการความร่วมมือนี้จะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการดูแล พัฒนาตนเองให้เป็นคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริง