เมื่อวัน 14 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้รณรงค์แจกหน้ากากกันฝุ่นละอองให้กับครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และชุมชนใกล้เคียง โดยนักเรียนและอาจารย์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ออกเดินแจกหน้ากาก  พร้อมให้ความรู้กับชุมชน เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีปริมาณมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและวิธีการใช้หน้ากากที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน

ทั้งนี้ โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด  ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีนโยบายที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและชุมชนวัดบัวขวัญ โดยตระหนักถึงอันตรายจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่มีปริมาณมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในขณะนี้ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพอนามัยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง