พิมพ์

เมื่อเร็วๆ นี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกและสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เดินหน้าโครงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่สำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ท่านขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกได้ประชุมหารือร่วมกับ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการรับเด็กและเยาวชนเข้าเรียนในหลักสูตรธุรกิจค้าปลีกทวิภาคี โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ, ผู้อำนวยการศาลฯ,เจ้าหน้าที่สถานพินิจและเยาวชนที่อยู่ในการดูแลร่วมรับทราบถึงแนวทางการเข้าเรียน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือได้เข้าร่วมสร้างความมั่นใจและยืนยันความพร้อมที่จะรับเด็กและเยาวชนที่อยู่การดูแลของศาลฯและสถานพินิจเข้าสู่ระบบการเรียนและการส่งเสริมอาชีพ การประชุมครั้งนี้เป็นการสานต่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum Of Understanding) ระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกับบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เพื่อร่วมมือกันแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนได้มีที่เรียน มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์มีความพร้อมในการรับเด็กและเยาวชนเข้าเรียนที่วิทยาลัยฯส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่งทั่วประเทศ และสถานศึกษาในความร่วมมือกับวิทยาลัยฯที่มีอยู่ทุกจังหวัดด้วย 

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์