เมื่อเร็วๆ นี้นางอริสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานในการประชุมการสร้างความเข้าใจหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่ออาชีพแก่เยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)

โอกาสนี้ นางละออทิพย์ คีมทอง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล และนางณัฐวรา มาศนุ้ย ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการดังกล่าวเยาวชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.ปัตตานี,ยะลา,นราธิวาส,สตูล และสงขลา จะได้รับโอกาสศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพ(ปวช.) ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่ จำนวน 100 ทุน และนักเรียนกลุ่มนี้ยังจะได้รับค่าที่พักรายเดือนๆละ 1,500 บาท จนจบการศึกษา ลักษณะของหลักสูตรเป็นการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการเรียนภาคปฏิบัติ ( Work Based Learning) เมื่อเยาวชนเรียบจบการศึกษาแล้วจะมีงานรองรับ ทำให้ตัวเยาวชนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถสร้างอนาคตของตนเอง ครอบครัวและสังคมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขต่อไป 

ขอบคุณภาพข่าว : ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หาดใหญ่