เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 62 ณ ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร จากนั้น เวลา 10.00 น. ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหาร เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร