เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นางอุษา จิวะชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีกับ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โครงการความร่วมมือนี้เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนว่าด้วยหลักการ ” แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน และครอบครัว ” ให้มีโอกาสทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ โดยเฉพาะการมีคุณวุฒิประกอบอาชีพ มีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว และได้รับการพัฒนาให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันนี้มีคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ปกครอง และนักเรียน เยาวชนที่อยู่ในความดูแลของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เข้ารับฟังแนวทางการเรียนการสอน โดยในวันนี้มีนักเรียน เยาวชนให้ความสนใจสมัครขอรับทุนศึกษาแล้วจำนวน 6 ทุน