เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กับ มูลนิธิพุทธรักษา วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ณ ห้องรับรอง 111 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา ผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนทุ่งเหียงวิทยาคม จ.ชลบุรี โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลง โดยสนับสนุนทุนการศึกษา และส่งเสริมอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน 

 

         ในปีการศึกษา 2562 สำนักความร่วมมือ ร่วมกับ สำนักสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประสานงาน กับมูลนิธิพุทธรักษา ซึ่งเป็นองค์กรการกุศล มีบทบาทให้การสนับสนุน ดูแล เด็กและเยาวชนและสถานศึกษา ซึ่งมูลนิธิฯ มีเจตนารมณ์สำคัญคือต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ภายใต้การดูแล ประสบความสำเร็จด้านการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต มูลนิธิพุทธรักษา เห็นว่ารูปแบบการจัดการศึกษา โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิถีทางที่สามารถสร้างความสำเร็จให้กับ สถานศึกษาและผู้เรียนได้เป็นอย่างดีในอนาคต

        นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ บมจ.ซีพี ออลล์  ที่ให้โอกาสกับเยาวชนไทยในการเรียนรู้วิชาการทางด้านธุรกิจค้าปลีก จึงได้เห็นตรงกันในการสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษา โดยการเรียนในหลักสูตรดังกล่าวนี้จะเป็นไปในรูปแบบทวิภาคี  นักเรียนจะเรียนภาคทฤษฎี  สลับกับการฝึกอาชีพ  เป็นระยะเวลา 3 ปี  จนสำเร็จการศึกษา  นักเรียนจะมีรายได้ในระหว่างการฝึกอาชีพ  และได้รับการรับประกันการมีงานทำ 100%  จาก บมจ.ซีพี ออลล์  เมื่อสำเร็จการศึกษา  และโอกาสพิเศษสุดในการเป็นเจ้าของร้านอิ่มสะดวกเซเว่นอีเลฟเว่น