เมื่อวันที่ 14-17 พ.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ระดับชั้นปวช. 1 กลุ่ม A-B  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายปฐมนิเทศนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันธ์ ให้นักเรียนได้รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคมและสถานศึกษาใหม่ ระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้องขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา  รับทราบ นโยบายการเรียนการสอนระบบการเรียนแบบทวิภาคี  ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้กับนักเรียน  สามารถทำงานร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  รู้จักเสียสละ สร้างความผูกพันระหว่างนักเรียน วิทยาลัยและสถานประกอบการ  พัฒนานักเรียนให้มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีพร้อมทั้งให้นักเรียนมีความรู้ทางทฤษฎีในแต่ละวิชา และมีทักษะปฏิบัติงานได้จริง  ทั้งทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจและพัฒนาให้เป็นคนดีของสังคม