ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บ.ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน)และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักประสานรัฐกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันถวายเงินผ้าป่าให้กับพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อสมทบทุนการสร้างสุคติสถาน ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าสำนักประสานรัฐกิจและวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญต่อหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา โดยจัดการอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ,จัดโครงการอบรมจริยธรรมครู รวมถึงกิจกรรม “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความคิดดี และประพฤติดี สภาพสังคมในปัจจุบันควรพัฒนาศาสนพิธีไปสู่ศาสนธรรม ควรให้ความสำคัญต่อพุทธศาสตร์มากกว่าไสยศาสตร์ โดยเฉพาะการปฏิบัติกิจกรรม “จิตอาสา” เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ควรพัฒนาส่งเสริมจากจิตอาสา ไปสู่พุทธอาสา กล่าวคือเป็นการทำบุญโดยไม่ผ่านเงิน มุ่งสอนให้สมาชิกจิตอาสารู้จักการเสียสละโดยไม่เอาเรื่องเงินเป็นตัวตั้ง จึงขอสนับสนุนและอนุโมทนาต่อกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยรวม ให้มีการปฏิบัติดำเนินการอย่างยั่งยืนต่อไป