ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้เข้าพบ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพ็ชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อหารือถึงความร่วมมือในโครงการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำบูรณาการทวิศึกษา และทวิภาคีด้วยระบบการสื่อสารสองทาง โดยมีนายโตมร จันทรา ผู้จัดการทั่วไป บ.ซีพีออลล์,นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และ ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ ร่วมปรึกษาหารือด้วย

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือ การเปิดโอกาสให้สถานศึกษา สถานประกอบการ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ตรงกับความต้องการ โดยยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมแรงงานระดับฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงานของประเทศ อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ด้วย