ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี นายภูมิพงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา,มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

โดย นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี กระทรวงยุติธรรมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพกาแฟปัญญาภิวัฒน์ (P-CoT : Panyapiwat Coffee Training Center) ให้ความรู้และทักษะวิชาชีพการทำกาแฟเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำวิชาความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพต่อไปได้ โอกาสนี้ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)จนถึงระดับ ป.ตรี และมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย การให้โอกาสทางการศึกษาจะช่วยให้แก่เด็กและเยาวชนมีวุฒิทางการศึกษา มีอาชีพที่มั่นคง ได้รับการอบรมให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

ทางด้าน พ.อ.ต.รพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี กล่าวด้วยว่า นับเป็นโอกาสดีของเด็กและเยาวชนที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพที่มั่นคง เป็นการสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงครอบครัวและชุมชน เป็นการสร้างคนดีคืนสู่สังคม จึงขอขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ร่วมกันสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชน เป๋นการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน .