เมื่อเร็วๆนี้ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และครูฝึกจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ได้แก่ ครูอรวรรณ ไชยมาตร์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส, นายจิร แก้วโยธา ผู้จัดการทั่วไปด้านปฏิบัติการ และนายปรรณพัชร์ ฤทธิมาศ ผู้จัดการเขต ร่วมในพิธี โดยผู้แทนนักเรียน นักศึกษานำกล่าวบทไหว้ครู กล่าวคำปฏิณาณตน จบแล้ว ผู้แทนนักเรียน นักศึกษานำพวงมาลัย พานดอกไม้ไหว้ครู,ผู้บริหารและครูฝึกตามลำดับ ซึ่งนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า พิธีไหว้ครูถือเป็นกิจกรรมสำคัญยิ่งของการเรียนการศึกษาในสถานศึกษาทุกแห่ง วันไหว้ครูเป็นวันแห่งความเป็นศิริมงคลของนักเรียน นักศึกษาที่จะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นครู นักเรียน นักศึกษาจึงต้องตระหนักให้มากว่า ควรปฏิบัติตนอย่างไรให้สมกับความตั้งใจของครูที่ทุ่มเทอบรมความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษาเพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมถึงการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คือ  " ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย " โดยภายในงานได้มีการมอบรางวัล ให้กับ อ.กุลธิดา  มีสัตย์  หัวหน้าภาควิชาธุรกิจค้าปลีก ที่ได้รับรางวัลการจัดการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2562