เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สำนักวิชาการได้จัดกิจกรรม " WE are PAT : Success Together Version 4.0 " พันธกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน       โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประธานกล่าวเปิดงาน  พร้อมแสดงทัศนะและแบ่งปันความคิดเห็นกว่าจะมาถึงวันนี้ของ PAT ให้กับ ครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยใช้หลักบริหาร กรอบกระบวนทัศน์ใหม่ หรือ New Paradigm ภายใต้แนวคิด PAT 4.0 นี้เพื่อมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้างความยั่งยืนอีก 30 ปี ข้างหน้าด้วย We are PAT 4.0