พิมพ์

5 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์โดย นางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมต้อนรับ Mr. Sin Siu Ming (Steven), Assistant Manager, International Development Office, Vocational Training Council (VTC), Hong Kong
และ Ms. Kim E. Kiatiwongse, Senior Manager, Office of International Relations, Panyapiwat Institute of Management (PIM) เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษา