พิมพ์
 
PAT จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพศศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการโรงเรียนสีขาว อบรมให้ความรู้เพศศึกษา  รุ่นที่ 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 กลุ่ม B โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ ห้องประชุมชั้น5 วท.ปัญญภิวัฒน์ ในกิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม