15 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชม กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีพันธกิจด้านการพัฒนาองค์ความรู้และจัดการเรียนการสอนให้กับข้าราชการตำรวจ โดยมีนางปิยาพร ฉลภิญโญ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ ผอ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการ และนายวัชระ เกษสำลี ร่วมให้การต้อนรับ