28 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับคณะเยี่ยมชมจากบริษัท อาร์เอฟเอส จำกัดภายใต้การดูแลของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการฯ และ นายศุภเลิศ บุญเย็น ประธานกรรมการ 7สและ นา่ยวัชระ เกาสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ นางสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ ได้กล่าวแนะนำถึงกิจกรรม 7ส ของวิทยาลัย และนำชมสถานที่ต่างๆ อาธิเช่น ห้องปฏิบัติการธุรกิจค้าปลีกจำลอง ห้องพักครู ห้องสมุด แผนกไฟฟ้า และชมการบริหารจัดการรถมอเตอร์ไซต์โดยใช้ QR Code