เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะวิชาชีพเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562” (DJOP VSC : DJOP Vocational Skills Competition 2019) ภายในงานได้มีการจัดเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ให้โอกาส สร้างอาชีพ” โดยมี อ.วิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์, ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยทางวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีความพร้อมในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาธุรกิจค้าปลีกและไฟฟ้ากำลัง ซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติฝึกงานในสถานประกอบการจริง ขณะฝึกปฏิบัติงานยังมีรายได้เป็นค่าครองชีพของตัวเองด้วย และเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานทำ มีรายได้สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ เป็นการสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีสู่สังคมได้อย่างแท้จริง