เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 62 อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ประจำปี 2562 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี เป็นประธานมอบรางวัล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาร้านอาหาร และโรงอาหารในพื้นที่ เทศบาลนครนนทบุรีให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2