ครู อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณธรรมจริยธรรมยุค 4.0

สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวง จัดอบรมปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูให้มีคุณธรรม จริยธรรมยุค 4.0
ที่สถาบันปัญญาวิชชาลัย วัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบารมี “การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากร” ตามหลักสูตรมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 62 โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นครูที่ต้องตระหนักถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อันจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนกับนักเรียน นักศึกษา ปัจจุบันสังคมในสถานศึกษาเปลี่ยนแปลงไปมาก ครูจึงต้องมีคุณธรรม จริยธรรมสูงเพื่อดูแลนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดีในสังคม โอกาสนี้ท่านปัญญานันทะมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์พระอารามหลวง กล่าวให้โอวาทธรรมว่า ครูรุ่นใหม่ควรเป็นครูสอนนำธรรม ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูนั้นจะต้องเข้าใจถึงการทำหน้าที่เป็น “ครูอาชีพ” หรือ “อาชีพครู” หน้าที่ครูคือการเป็นผู้ให้ และเป็นผู้ที่มีแบบอย่างและแบบแผนในการทำงานและพัฒนาเด็กนักเรียน

รวมทั้งความมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นต้นแบบที่ดีของนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน ทางด้านนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล กล่าวด้วยว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเป็นสิ่งสำคัญของบุคลากรในทุกองค์กร โครงการปฏิบัติธรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในเรื่องชีวิตครูที่มีคุณค่า , คุณธรรมครูผู้นำจิตฯ, คุณภาพชีวิตครูตามหลักไตรสิกขา , Mindfullness Based Therapy , อานาปานสติภาวนาสำหรับครู และคุณธรรม จริยธรรมครูยุค 4.0