นายวานิช  คล้ายสงคราม ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 4 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าหลังจากการฝึกอบรมแล้วเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำกาแฟมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเตรียมพร้อมที่จะประกอบอาชีพการทำกาแฟต่อไปโดยเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจการใช้เครื่องอุปกรณ์และวัตถุดิบการทำกาแฟ ซึ่งนางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรงค์ภากร  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และทีมงาน คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ได้ถ่ายทอดความรู้และอธิบายถึงข้อมูลการใช้เครื่องอุปกรณ์ และการเลือกใช้วัตถุดิบได้อย่างถูกต้องมีความคุ้มค่า

โอกาสนี้เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต4 จ.ขอนแก่น ได้กล่าวขอบคุณ PAT และทีมงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ที่สนับสนุนให้การอบรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ นำความรู้ ทักษะที่ได้นำไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป และยังมีเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ขอให้ทีมงานไปช่วยฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับเด็กและเยาวชนเจ้าหน้าทีอีก เนื่องจากยังมีผู้สนใจขอเข้ารับการฝึกอบรมอีกเป็นจำนวนมาก