เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 62 อ.วิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจไปพร้อมกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม

โดยรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ดีเด่น แสดงให้เห็นว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นับเป็นหนึ่งในสถานศึกษาต้นแบบที่ดี ในการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่สถานศึกษาต่างๆได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในสถานศึกษา