เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู นักเรียน และบุคคลากรของวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง  ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การเสริมสร้างบุคลิกภาพและการสื่อสาร”  ให้กับคณะครู อาจารย์ และบุคคลากรของวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ การบรรยายในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง พิธีกร และผู้ประกาศข่าวมากความสามารถ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 มาถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆจากการอยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชนมานานกว่า 20 ปี  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักเรียนของวิทยาลัย ,สำนักประสานรัฐกิจ  พร้อมร่วมเข้าฟังการบรรยาย  เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาทางด้านการศึกษา  ทั้งเรื่องการมีบุคคลิกภาพที่ดี มีความน่าเชื่อถือในการทำงาน การสื่อสารที่ถูกต้องชัดเจน เข้าใจง่าย นำมาซึ่งการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน  ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นอย่างมากในยุค 4.0 และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด