นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา กับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา”  ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  โดยมีนายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนาม กับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมกับตัวแทนทั้งสามฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีลงนามความร่วมมือฉบับนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสามฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้ค้นพบความถนัดของตนเองเพื่อเข้าสู่การเรียนสายอาชีพ  โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศร่วมกันระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐกับภาคเอกชน  เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  ด้วยการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา หลักสูตรธุรกิจค้าปลีก เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาควิชาการและทฤษฎีในโรงเรียนสลับกับการฝึกอาชีพที่สถานประกอบการ จนสำเร็จการศึกษา  โดยมีความพิเศษ คือนักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร 2 ใบ คือ ประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ในเวลาเดียวกัน  รวมถึงการได้รับประกันการมีงานทำจากสถานประกอบการ คือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี  ได้กล่าวขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการการจัดการศึกษา โดยนับว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทั้งสามหน่วยงานจะได้ร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคน อันจะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพนำไปสู่การพัฒนาบุคคลากร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปด้วย

ด้านนายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ได้กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้นับว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการอาชีวศึกษา อีกรูปแบบหนึ่งที่ทั้ง 3 ฝ่าย ได้ผนึกกำลังร่วมกัน ขับเคลื่อนโครงการด้านการศึกษาในรูปแบบไตรภาคี  มีเจตนาร่วมกันในการกำหนดนโยบายด้านการผลิต และพัฒนากำลังคนด้านอาชีวะให้มีคุณภาพ โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการทวิศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และตามข้อตกลงจะดำเนินการเป็นโครงการนำร่องในปี 2562 นี้  โดยมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 31 แห่ง รวมถึงมีนักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนกับสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาไว้แล้ว จำนวน 612 คน

ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มีการร่วมมือกันทางด้านการศึกษามาแล้วกว่า 25 ปี ด้านการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี ธุรกิจค้าปลีดก ทั้งในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ด้วยการที่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้ทุนการนักเรียน นักศึกษา ปีละกว่า 1,200 ล้านบาท รวมถึงมีความร่วมมือกันออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนธุรกิจค้าปลีกอีกด้วย