เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากนายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  และร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงามของชาติไทยไว้ รวมถึงมุ่งเน้นให้เกิดความรักและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์กับศิษย์  อันจะส่งผลให้เกิดความอบอุ่นภายในสถาบัน 

โดยกิจกรรมในพิธี  เริ่มด้วยตัวแทนนักเรียน กล่าวคำไหว้ครู  กล่าวคำปฏิญาณ และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม จากนั้นผู้แทนนักเรียนนำพวงมาลัยดอกไม้มาไหว้ครูผู้บริหารและครูฝึก ตัวแทนนักเรียนนำพานดอกไม้ พานธูปเทียนไหว้ครู  จากนั้นประธานในพิธีเจิมอุปกรณ์การเรียนการสอน และมอบประกาศนียบัตรรางวัลเพชรปัญญาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติยอดเยี่ยม รวมถึงมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประจำปีการศึกษา

และในโอกาสนี้ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทว่า  พิธีไหว้ครูเป็นธรรมเนียมอันดีงาม แสดงให้รู้ว่าศิษย์ทุกคนมีครู  ซึ่งครูทุกคนถือเป็นบุคคลากรที่มีคุณค่ามหาศาล และการที่ศิษย์ได้แสดงความกตัญญู กตเวที ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์นับเป็นสิ่งที่ดี  จะส่งผลให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและประเทศชาติสืบไป