เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประชุมร่วมกับนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา เพื่อหารือถึงแนวทางการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ , ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสำนักความร่วมมือพร้อมให้การสนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้เข้าเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกและไฟฟ้า เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ความร่วมมือนี้ยังมีส่วนร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติด้วย ทางด้านนางปรีดา วิสาโรจน์ ได้กล่าวขอบคุณในความร่วมมือกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ซึ่งทำให้เด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และเชื่อมั่นว่าเด็กและเยาวชนจะมีอนาคตที่มั่นคงและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป โอกาสนี้นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ได้มอบชุดคอมพิวเตอร์จำนวน 15ชุดเพื่อใช้ในการเรียนการสอนของหน่วยวิชาชีพคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาอีกด้วย