เมื่อวันที่ 21 ต.ค.2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมกับนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือสร้างโอกาสทางการศึกษา สนับสนุนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนและครอบครัวที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสและไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่มีกว่าปีละ 8 หมื่น ถึง 1 แสนคนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อ  มีทักษะด้านอาชีพ สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนับเป็นภารกิจที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในการลดความเหลื่อมล้ำและให้โอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณภาพอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน