เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 62 ที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีในผลงานและความดี สมศักดิ์ศรีรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานร่วมในพิธี โอกาสนี้นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมอบให้วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ การพิจารณารางวัลดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่กำหนดคุณสมบัติของสถานศึกษาต้องจัดการการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพทั้งคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา , การบริหารหลักสูตรและวิชาการ , การบริหารจัดการ , ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน ,บุคลากรและการบริหารบุคลากร และความดีเด่นของสถานศึกษา ภายหลังเสร็จพิธีการแสดงความยินดีแล้ว คณะนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาได้เข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา โดยพร้อมเพรียงกัน .