เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 62 อ.วิเชียร เนียมน้อม  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ขึ้นรับรางวัล "สุดยอดโครงการสร้างความสุข Approval Process Excellence Awards 2019" ระดับ Silver บนเวที Approval Process Excellence Awards 2019 จากการคิดค้นและพัฒนาผลงาน "ระบบสอบออนไลน์ Online Testing System" ระบบการจัดสอบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มีการเก็บฐานข้อมูลข้อสอบและแสดงข้อสอบแบบสุ่มเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงสามารถแสดงผลสอบได้ทันที สามารถช่วยลดภาระงานและคืนเวลาให้แก่ครูผู้สอนเพื่อใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้มากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากคุณธานินทร์  บูรณมานิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งนับเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้น ซึ่งในงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการทำงานกับพนักงานทุกคน ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ