เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยสำนักสื่อสารองค์กร และสำนักนโยบายและระบบคุณภาพ ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการหาแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้าใจ เพื่อยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยในงานนี้ นายนัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ รวมถึงบุคคลากรด้านการศึกษา ผู้ร่วมงานรวมกว่า 2,000 คน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเยี่ยมชมบูธของวิทยาลัยฯ ด้วยความสนใจ