เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าปันน้ำใจ พร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อรับเงินบริจาคเข้ากองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์  ในงานซีพีออลล์  ทำดีตามคำสอนพ่อ “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์  เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบเข้ากองทุนต้นกล้าปัญญาภิวัฒน์  ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนด้านทุนทรัพย์   โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล  รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเยี่ยมชมบูธ ซื้อสินค้าและร่วมบริจาคให้กับวิทยาลัยฯ ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน   โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   อ.ปิยาพร ฉลภิญโญ  ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยสำนักกิจการนักเรียน และสำนักสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ