เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 62 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ , ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์จาก 4 สถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ Luo Yang Vocational College of River Water Resource and Electric Power , Henan Economic and Trade Vocational College และ Henan Applied Vocational College ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์สถาบันอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบทวิภาคี