พิมพ์

          เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561


        โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์อัญเชิญเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานขึ้นเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด เปิดกรวยถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วกล่าวอาศิรวาทราชสดุดี และอ่านสำเนาพระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร์มหาวัชรราชธิดา จบแล้วผู้เข้าร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชาโดยพร้อมเพรียงกัน 

         นายณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า วิทยาลัยตระหนักถึงคุณภาพของเยาวชนไทยที่เป็นความหวังของประเทศไทยซึ่งมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษา การอบรมเป็นอย่างดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นคนดีของสังคม และให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของวิทยาลัยคือ “เรียนรู้ไม่ลดละ มีทักษะหลากหลาย ใจรักบริการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีศรีสังคม ” จึงขอให้ทุกคนภาคภูมิใจกับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานที่ได้รับและร่วมกันรักษาเกียรติประวัติอันสูงค่าต่อสถานศึกษาแห่งนี้สืบไป