เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยสำนักกิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟให้กับผู้บริหาร และครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  โดยมี ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม  

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 4  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว  พร้อมกับสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างวิทยาลัยฯ กับโรงเรียนมัธยมศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40  แห่งอีกด้วย

โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ โดยมีคุณคนึง หลำคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทักษะมาตรฐานกาแฟและเครื่องดื่มหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ และทีมงาน คัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยม คาเฟ่ ได้ถ่ายทอดความรู้และอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับการทำกาแฟอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเตรียมพร้อมที่จะประกอบอาชีพการทำกาแฟได้หลังการฝึกอบรม  ส่งผลให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เรื่องราวของกาแฟ ตั้งแต่ภาคทฤษฎี จนถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง  ทั้งวิธีการคัดเลือกเมล็ดกาแฟ  การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการทำกาแฟ  กระบวนการชงกาแฟ ตลอดจนเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆจนนำไปสู่ขั้นการเตรียมความพร้อมที่จะสร้างธุรกิจร้านกาแฟเป็นของตัวเองได้ทันที   พร้อมปิดท้ายด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม  ซึ่งนับเป็นโครงการที่สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก