เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 62 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี ประธานคณะกรรมการ 7ส พร้อมด้วยคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา ซึ่งเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการ 7ส ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โดยนางสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพและเป็นประธานกรรมการ 7ส และนางเบญจวีณ์ ทวีรังสีวัชร์ ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต บรรยายถึงรูปแบบแนวทางการดำเนินงาน 7ส และนำชมสถานที่ในส่วนต่างๆ

นายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์เป็นสถานศึกษาที่ให้ความสำคัญกับงาน 7ส. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทุกคนมีระเบียบวินัย มีความรักในองค์กร ความสำคัญของงาน 7ส ได้แก่ สะสาง สะอาด สะดวก สร้างวินัย สร้างมาตรฐาน สิ่งแวดล้อม และสวยงาม และวิสัยทัศน์ที่ดำเนินการคือ ” เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินงาน 7ส ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา ” ทางด้านรองศาตราจารย์ ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี ได้กล่าวของคุณคณะผู้บริหารวิทยาลัยที่ให้ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงาน 7ส ซึ่งเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับปรุงและเป็นตัวอย่างได้ต่อไป โดยเฉพาะมีกระบวนการจัดการที่ดี มีการปฏิบัติงานจริงในทุกระดับ(Best Practics) เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรนำไปใช้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังและต่อเนื่อง