เมื่่อวันที่ 25 ธ.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบทุนการศึกษาจากนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) โดยมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อร่วมกันจัดการศึกษาระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีกและสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสำคัญคือการส่งเสริมทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียน , การให้โอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน ปัจจุบันมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 แห่ง 

มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1,881 คน คิดเป็นมูลค่าที่บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)จัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น 15,516,000 บาท ทางด้าน ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ได้กล่าวขอบคุณที่บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนทุนการศึกษากับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งขอชื่นชมในวิสัยทัศน์และการสนับสนุนด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนมีวิชาชีพ มีรายได้ และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติได้ต่อไป