เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย ดร.ยุวดี ไวทยะโชติ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรฯ และคณะ เข้าประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางการศึกษาและการสร้างอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ปกครอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จ.นครปฐม รุ่นที่ 2  ในการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ก่อนออกสู่สังคม เพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการศึกษาต่อที่ถูกต้องเหมาะสม พร้อมกับการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกฯหญิงบ้านปรานี  ที่ผ่านการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ ให้สามารถเข้าเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆได้ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ  โดยมีรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนเข้าทำงานในสถานประกอบการ ตามนโยบายของทางวิทยาลัยในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง อีกทั้งช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคมได้อย่างแท้จริง