เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ห่วงใยสุขภาพอนามัยของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีค่าสูงเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน  ทางด้านแผนกชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจกรรม สำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา นำโดยนายอำนาจ อ้วนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียนนักศึกษา จึงได้ร่วมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จัดกิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ให้นักเรียนนักศึกษาและบุคลากรภายในวิทยาลัยฯ นำไปใช้สวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง และการป้องกันดูแลตนเองในภาวะสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในปัจจุบันเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน