เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการมีอาชีพที่มั่นคงให้กับบุตรหลานในอุปการะของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประธานในพิธี ร่วมลงนามกับนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และนายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย พร้อมกับตัวแทนทั้งสามฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากทั้งสามฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนซึ่งเป็นบุตรหลานในอุปการะของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในระดับ ปวช. ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี รวมถึงการฝึกอบรมทักษะทางวิชาชีพต่างๆ ตลอดจนมีรายได้ระหว่างเรียนและการมีงานทำที่มั่นคง สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป