เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดโครงการให้โอกาสทางการศึกษา,โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟและมอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ , นางสาวจิตติมา กระสานติ์กุล ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และนายนิยุต สุภัทรพาหริผล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีการ่วมในพิธี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า โครงการนี้สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมได้มีข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในด้านการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพและการทำงาน ในปีการศึกษานี้ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์จังหวัดนครราชสีมาได้เข้ามาแนะแนวการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการเรียนในวิทยาลัยเบญจเทคโนโลยีบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานศึกษาในความร่วมมือกับวิทยาลัยด้วย 

ในส่วนของการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟได้รับความร่วมมือจากนางสาวกวิฐาร์พรณ์ จาตุรนต์ภากร ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานมาตรฐานสินค้าการบริการและกิจกรรมพิเศษหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ ส่วนงานมาตรฐานสินค้าบริการและกิจกรรมพิเศษหน่วยงานคัดสรรและเบลลินี่ พรีเมี่ยมคาเฟ่และทีมงานอบรมที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการทำกาแฟ โอกาสนี้ นายวิตถวลัย์ สุนทรขจิต และนางสาวจิตติมา กระสานต์กุล ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และทีมงานคัดสรรและเบลลินี่ ที่ให้โอกาสทางการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพและการทำงานให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการอบรมวิชาชีพการทำกาแฟซึ่งจะเป็นอาชีพเสริมหารายได้อีกทางหนึ่ง ส่วนชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่เด็กและเยาวชนในการเรียนการสอนที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จากความสำเร็จของโครงการจึงเป็นการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมร่วมกัน.