เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 63 สำนักวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เปิดห้องสนับสนุนการเรียน การสอน E-Learning : Google For Education Google Classroom ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 จนถึงที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยนักเรียน นักศึกษาไม่ต้องเข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยฯ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมหารือกับนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนายศิริชัย อึ้งใจธรรม ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดมาตรการเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินการต่อไปได้ วิทยาลัยฯ และศูนย์การเรียนฯ ได้นำระบบออนไลน์ E-Learning : Google For Education Google Classroom ซึ่งนักเรียนนักศึกษา ไม่ต้องเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยฯ เป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำกัดเฉพาะการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิม โดยช่องทางการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนนักศึกษา ได้ใช้ E-mail ,Line ,Internet และแอพ Google For Education วิทยาลัยฯ มีความห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพพลานามัยของนักเรียนนักศึกษา บุคลากรตลอดจนบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสำคัญ