การทำงานที่บ้านหรือ Work from Home ในภาวะวิกฤติของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า – COVID 19 เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อนี้ได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมหารือผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย”ทำงานที่บ้าน” หรือ Work from Home ซึ่งเริ่มดำเนินการมาแล้ว รวมทั้งการปิดสถานศึกษาโดยจัดการเรียนการสอนอยู่ที่บ้าน ซึ่งครูจะทำการสอนผ่านระบบออนไลน์ E-Learning : Google For Education Google Classroom โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า วิทยาลัยฯได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 อย่างเคร่งครัดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้ได้จัดแผนรองรับการปฏิบัติในส่วนต่างๆไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการเรียนการสอนทางออนไลน์ , การปฏิบัติงานของบุคลากรให้อยู่ทำงานได้ที่บ้าน , การเตรียมรับมอบตัวนักเรียนโดยระบบ QR-code ,การดูแลการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน และการประชุมผู้บริหารโดยระบบConference ด้านนายวรเชษฐ์ ธรรมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวว่าครูและนักเรียน นักศึกษา สามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามรายวิชารายชั่วโมงได้ตามปกติโดยทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่างทำหน้าที่กันอยู่ที่บ้าน มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ทุกวัน ทางด้านนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล กล่าวถึงนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติงานกันที่บ้าน ( Work from Home) ว่า วิทยาลัยฯมีหลักการปฏิบัติในการดำเนินการคือ ความซื่อสัตย์กับตัวเองโดยไม่ใช้เวลางานทำอย่างอื่น , มีความรับผิดชอบ มีการส่งงานคุณภาพตามแผนงานที่กำหนด , เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยตระหนักว่าต้องให้การช่วยเหลือ สนับสนุนให้องค์กรพ้นวิกฤติโดยเร็ว , ปรับตัวเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และ รู้จักเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส มองเชิงบวก วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารและเสนอไอเดียที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้บุคลากรของวิทยาลัยฯ ขอให้กำลังใจและขอบคุณต่อคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งขอให้ประชาชนชาวไทยร่วมมือกันป้องกันและผ่านวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าCOVID-19ได้โดยเร็ว .