เมือวันที่ 10 เม.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาวิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยนายศุภเลิศ บุญเย็น ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรบุคคล ,คณะผู้บริหาร , บุคลากรทรัพยากรบุคคลและส่วนต่างๆ ร่วมกันนำหน้ากากใส Face Shield ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ ได้แก่ร้านค้า ผู้อยู่อาศัย ร้านสะดวกซื้อ 7-eleven รถบริการสาธารณะ และประชาชนทั่วไป

โดยนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นนโยบายของนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้ความสำคัญกับชุมชนใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เป็นการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียงกับสถานศึกษา ในภาวะการณ์แพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 สิ่งสำคัญที่พี่น้องประชาชนควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดคือ การสวมใส่หน้ากากอนามัย, การใช้เจลล้างมือบ่อยๆ, การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, การปฏิบัติงานที่บ้าน(Work From Home) , การเว้นระยะห่างในการสนทนาหรือการอยู่ร่วมกัน ( Social Distancing) และหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ชุมชนแออัด ทางด้านนายศุภเลิศ บุญเย็น กล่าวว่า การจัดทำหน้ากากใส Face Shield เป็นงานจิตอาสาของบุคลากรสำนักทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมีส่วนร่วมให้กำลังใจต่อชุมชนตามโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยจัดหาวัสดุ อุปกรณ์มาจัดทำเป็นหน้ากากใสแบบ Face Shield ซึ่งจะสามารถป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19ในที่ชุมชน สาธารณะได้เป็นอย่างดี ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับมอบหน้ากากใสต่างกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยฯที่ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสCOVID-19ในขณะนี้