เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมมือกับหน่วยงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้โอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพและเป็นคนดีสู่สังคมแก่เด็กและเยาวชน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา “โครงการรักษานักเรียนให้อยู่ในระบบ” ปีการศึกษา2563 โดยมีผู้บริหารของวิทยาลัยฯและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา,นางณภัสสร สงวนหงษ์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี,ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี,นางสาววัชริน แม่นยำ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวประไพ คามวุฒิ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

โดยนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า บมจ. ซีพี ออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้โอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพ มีงานทำ และการเป็นคนดีสู่สังคม โดยเด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะมีงานรองรับทำให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะการเป็นคนดีของสังคม ด้านนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่าวิทยาลัยให้ความสําคัญต่อการดูแลนักเรียน นักศึกษาโดยคำนึงถึงคุณภาพการเรียนการสอนและการสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี โครงการรักษานักเรียนให้อยู่ในระบบเป็นการกำกับดูแลนักเรียน นักศึกษาที่เป็นการปฏิบัติจริง ทำจริง และได้ผลจริง ทางด้านนางปรีดา วิสาโรจน์ ได้กล่าวขอบคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ให้โอกาสทางการศึกษา การมีอาชีพที่มั่นคงแก่เด็กและเยาวชน ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อ แม่และผู้ปกครอง ถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันสร้างเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพและมีอนาคตที่ดีต่อไปได้อย่างแท้จริง