วันที่ 17 มิถุนายน 2563  บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดย นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ  พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมทำพิธีส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 10 ชุด และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 ชุด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับได้พัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม  สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองได้เต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสังคมไทยให้แข็งแกร่งผ่านการเรียนรู้  อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ตามปณิธานของวิทยาลัย “สร้างความแกร่งสู่คนเก่ง”

โดยพิธีส่งมอบชุดคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  สำหรับนำไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนไทย