เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับ ดร.อุษณีย์ กุลินทรประเสริฐ ผอ.สำนักวิเทศสัมพันธ์ PIM นำ Marcia Yu จาก International Finance Corporation WORLD BANK GROUP เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์