เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมือง จ.ยะลา ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ได้ประชุมร่วมกับนางสมพร กิติสาธร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา พร้อมทั้งครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดย ดร.ฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล กล่าวบรรยายถึงโครงการการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำ เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลากับบริษัทซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์