พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในฐานะเครือข่ายกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นำโดย ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ นางกุลทรัพย์ ศศิสนธิ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร และคณะ เข้าร่วมงานคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์ฝึกและอบรมด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม เนื่องจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ผ่านการคัดเลือกในกลุ่มรักษามาตรฐาน โครงการ TO BE NUMBER ONE  พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1  โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน 1.ท่านพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ   ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงแรงงาน 2.ท่านนันทนา   ศรีพินิจ ผู้เชี่ยวชาญ กรมสุขภาพจิต และ 3. ท่านเสาวลักษณ์ ปลั่งเกียติยศ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ เป็นผู้ตรวจประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 1 ประเภทสถานพินิจ  ซึ่งในการตรวจประเมินในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าชมรม TO BE NUMBER ONE ของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

โดยนางสาวกัญญาภัทร สุทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี กล่าวว่า ความประสบความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นได้นั้น ส่วนสำคัญคือการได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งเข้ามาสนับสนุนและให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในนั้นคือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถานบันการศึกษาที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของศูนย์ฝึกฯหญิงบ้านปรานี  ที่ผ่านการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ให้สามารถเข้าเรียนในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และสถานศึกษาในความร่วมมือ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆได้ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการทำกาแฟ  โดยมีรายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนเข้าทำงานในสถานประกอบการ ตามนโยบายของทางวิทยาลัยในการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างอาชีพที่มั่นคง ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาเด็กและเยาวชนให้กลับมาเป็นคนดีในสังคมได้อย่างแท้จริง