วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ  ดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ  นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร คุณสุจินดา หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพและประธานกรรมการ 7 ส ให้การต้อนรับนายชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมคณะทำงาน จำนวน 50 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้าน 7 ส ของวิทยาลัยฯ โดยเล็งเห็นว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นต้นแบบของหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีระบบการดำเนินงานด้าน 7 ส ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Thailand 5S Award 2018  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรและประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โดยในงานนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและระบบคุณภาพและประธานกรรมการ 7 ส รวมถึงคณะทำงานด้าน 7 ส ของวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดำเนินงานกิจกรรม 7 ส  พร้อมนำชมพื้นที่ภายในวิทยาลัย อาทิ ห้องส่งสัญญาณการสอนทางไกล, ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง , ห้องสมุด  เป็นต้น  ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจแก่ผู้เยี่ยมชมเป็นอย่างมาก