วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นำโดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพานพุ่ม เปิดกรวยทรงดอกไม้และลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลฯ จากนั้นคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ในเรื่องของการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในวิทยาลัยฯ และชุมชนใกล้เคียงตามนโยบายการดำเนินกิจกรรม 7ส